Svenska företag går årligen miste om miljarder i offentlig finansiering då de inte ansöker trots att de kan vara berättigade till dessa stöd. En stor anledning till detta beror på en bidragsdjungel beståendes av kriterier, regelverk och administration. Dessvärre finns det även en hel del missförstånd om vad som krävs för att bli beviljad offentlig finansiering.

Nedan ges svar på de vanligaste frågorna som är förknippade med offentlig finansiering.

1. Vad är offentlig finansiering?
Med offentlig finansiering avses den bredd av offentlig finansiering i form av bidrag och stöd som EU, Näringsdepartementet och andra offentliga organisationer erbjuder svenska entreprenörer som riskavlyft vid affärsutveckling. Excedeas definition av offentlig finansiering inkluderar även de räntefria avskrivningslån som Swedfund och NOPEF erbjuder svenska företag. Offentlig finansiering är alltså ett politiskt styrmedel utan krav på ägande eller återbetalning som syftar till att stimulera tillväxt i en hållbar riktning. Återbetalning kan dock bli aktuellt om bidraget inte används till ett avtalat specifikt projekt eller om överenskomna projektplaner frångås. Principen om återbetalning är alltid densamma oavsett om instrumentet för offentlig finansiering heter stöd, bidrag, avskrivningslån eller räntefria villkorslån.

Här följer exempel på finansiering som inte har karaktären offentlig finansiering: Crowdfunding, lån från bank eller Almi Företagspartner, Riskkapital från VC-bolag eller affärsänglar. Även Excedea gör en tydlig distinktion mellan offentlig finansiering från myndigheter och privata fonder och stiftelser då det senare inte hör till allmänheten.

2. Varför skall vi som företag ansöka om offentlig finansiering?
Driver du ett eller är anställd i ett företag med planer på att växa? I så fall är chansen stor att delar av er affärsutvecklingsplan är berättigad till cirka 50% motfinansiering i form av rena bidrag. Excedea råder företag som har ambition att växa att löpande se över det finns något lämpligt stödprogram för just era planerade projekt. Offentlig finansiering är i stor grad till att främja innovationer som kan vara till samhällets nytta, öka sysselsättningsgraden, stärka konkurrenskraften och öka exporten av svenska och EU-medlemsländers produkter till nya marknader. Den typen av aktiviteter ökar i sin tur skatteintäkterna. Se offentlig finansiering som en belöning för styrka i stället för ett tecken på svaghet.

3. Vilka instanser beslutar om offentlig finansiering?
Det finns en mängd av olika bidragsmyndigheter att vända sig till beroende på karaktären av ert företags projekt. Excedea jobbar framförallt med myndigheter som beviljar bidrag med syfte att stimulera tillväxt. Detta till skillnad mot passiva bidrag med syfte att förvalta. Det mest vanliga bidragsmyndigheterna som riktar sig mot företag med tillväxtplaner inkluderar EU-kommissionen, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Vinnova, Swedfund och Nordiska Projekt Export Fonden (NOPEF). För dig som söker bidrag är det viktigare att era projekt stämmer överens med en utlysning än vilken myndighet som handlägger er ansökan.

4. Vem kan ansöka om offentlig finansiering?
Offentlig finansiering kan beviljas företag, föreningar, kommuner eller juridiska personer med ett organisationsnummer som skött sina skyldigheter, såsom skatter och avgifter, på behörigt sätt. Varje bidragsprogram specificerar alltid vilken målgrupp stödet avser att främja. Excedea erbjuder sina tjänster inom offentlig finansiering till företag som bedriver sin verksamhet som aktiebolag.

5. Vilka företag vinner offentlig finansiering från europeiska, nordiska och svenska myndigheter?
Företag som vinner offentlig finansiering har planerat att genomföra projekt med hög risk och stor nytta inom olika samhällssektorer. En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att fokusera på de projekt som skapar störst värde i din strategiska plan. Välj ut de projekt som genererar mest pengar, skapa inte projekt för att möta programkriterier. De mest värdeskapande projekten inom FoU vinner de bolag som kan uppvisa högst innovationsnivå och tillväxtpotential med sina projekt:

 • Ökad sysselsättningsgraden i Sverige, inom EU eller i en region utanför EU
 • Produkter, processer eller tjänster som leder till en hållbar miljö
 • Öka exporten till länder inom och utanför EU
 1. Hur mycket pengar kan vi ansöka om?
  Beroende på vilken typ av projekt som myndigheter avser att stötta varierar beloppet. Det finns stöd från cirka 50TSEK till uppemot 25MSEK. Det finns även svenska företag som har blivit beviljade mer än vad maxbeloppet tillåter. Detta visar på komplexiteten i de olika ramprogrammen och att det är en skild bedömning av företagets projekt som är avgörande. För de olika bidragsprogrammen och utlysningarna varierar även motfinansieringskraven och andra kriterier som det sökande bolaget måste uppfylla för att få sin ansökan beviljad.

  7. När kan vi ansöka om offentlig finansiering?
  Till vissa program går det att skicka ansökningar löpande men många program använder i stället ett utlysningsförfarande. I en utlysning specificeras bl.a. vilka typer av projekt som kommer att finansieras, villkor och krav för sökande, budgeten för utlysningen samt deadline för inlämnande av ansökningar.
   

 2. Vilka aktiviteter kan vi beviljas offentlig finansiering för?
  De aktiviteter som kan vara bidragsberättigade går att dela in i huvudsak två kategorier, internationalisering och Forskning och Utveckling (FoU/R&D). Exakt vilka kostnader som är stödberättigade varierar mellan de olika bidragsprogrammen. I vissa program är alla kostnader som är nödvändiga för att genomföra projektet stödberättigade. I andra program finns ett tak för maximalt bidrag per företag. Nedan ges exempel på vilka kostnader som kan vara godkända.

  För Forskning och Utveckling kan stöd ges för:

 • Konsulter och licenser
 • Materialinköp inför prototypframtagning eller modifiering av utrustning
 • Utrusning som krävs för att genomföra projektet
 • Resor till och från partners
 • Konsultarvoden för verkställande av hela eller delar av projektet
 • Lönekostnader för egen tid
   

För Internationalisering kan stöd ges för:

 • Förstudier av nya marknader
 • Indirekta kostnader såsom lokaler m.m.
 • Utbildning av nya samarbetspartners
 • Konsultarvoden och egen tid
 • Resor, logi, transport i projektlandet
 • Utrustning
 • Externa konsulter
 • Utvärdering av samarbetspartners
 • Översättning och tolk
 • Risk- och lönsamhetsanalyser
 • Juridisk och finansiell rådgivning
 1. När får vi börja använda bidragspengarna?
  En vanlig föreställning om offentlig finansiering är att dem betalas ut i förskott. Men offentlig finansiering är inga likviditetsinstrument – ditt bolag måste ha pengar för att kunna vinna pengar. I vissa fall kan kostnader vara stödberättigade redan från det datum då ansökan registrerats, förutsatt att ansökan blir godkänd. Däremot är det absolut vanligaste att ert företags kostnader blir stödberättigade fr.o.m. det datum när ett projektkontrakt mellan den stödgivande myndigheten och projektkonsortiet/företaget undertecknas.

  10. Vad förpliktar vi oss till när vi tar emot offentlig finansiering?
  Stöd som du får för att samverka i projekt med andra företag gör att du förbinder dig att leverera projektplanen eller delta i samarbetet. Du är skyldig att redovisa vad du har använt pengarna till. Du ska också kunna visa att målet med stödet eller lånet har uppfyllts. Den myndighet eller organisation som beviljar dig finansiering kan även ha synpunkter på ditt projekt och hur det genomförs.

  11. Hur mycket måste vi som företag investera?
  Offentliga bidrag är i de allra flesta fall förknippade med en motinvestering från det sökande bolaget. Det finns ingen generell procentsats för motfinansiering som gäller för alla utlysningar utan dessa varierar från 10 till 90% beroende på bidragsprogram. Det genomsnittliga bidraget ger dig rätt till 50% i motfinansiering. Ta reda på vad som gäller för respektive utlysning.

  12. Hur hanteras tystnadsplikt och jävsfrågor vid en inlämnad ansökan? 
  Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Den ska förvaras hos myndigheten, och den ska ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten. Vid begäran om utlämnande av projektansökningar är bidragsmyndigheterna enligt offentlighets- och sekretesslagen skyldiga att sekretessbelägga alla uppgifter om den bolagets affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. För att uppgifter ska vara möjliga att sekretessbelägga krävs att uppgifterna inte är alltför generella eller redan är allmänt kända.

  Med affärs- och driftsförhållanden brukar man avse förvärv, överlåtelser, upplåtelser eller användning av egendom eller tjänster. Affärshemligheter som verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar och planer rörande reklamkampanjer ryms inom begreppet. Till de uppgifter som vanligtvis sekretessbeläggs hör även kalkyler som ligger till grund för fortsatt verksamhet, analysmetoder, utredningar, budget och anställdas individuella löner.

  13. Vad är skillnaden mellan Vinnova, Almi och Tillväxtverket?
  Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar Vinnova ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Därtill finns även de flesta nationella kontaktpersonerna för världens största bidragsprogram, Horisont 2020 på Vinnova. De bidrag som Vinnova administrerar varierar från 250TSEK till cirka 5MSEK.

  Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Regeringens har gett Tillväxtverket uppdraget att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet. Ett bidrag från Tillväxtverket kan ge 50-250TSEK.
  Almi är ett statligt ägt bolaget vars syfte är att skapa möjligheter för alla med bärkraftiga affärsidéer. Almi gör det primärt genom lån och riskkapital men också mindre förstudiebidrag på upp till 50TSEK.

  14. Är det inte svårt att bli beviljad offentlig finansiering?
  Att söka bidrag för ett företags affärsutvecklingsprojekt är ett mödosamt arbete som ofta tar tid ifrån kärnverksamheten. Många av de stora bidragsprogrammen, såsom t.ex. Horisont 2020 har mycket pengar i potten men dessvärre en väldigt låg andel ansökningar som beviljas (ca:13-14%). Att spendera cirka två månader på att skriva en sådan ansökan är en stor investering i tid och som kanske inte lönar sig. Excedea tillhandahåller tjänsten att kartlägga möjligheterna för just ert företag att rekvirera bidrag. Detta för att säkerställa att ni lägger tid på att finansiera rätt projekt med rätt bidragsprogram.

  15. Vad är Horizon 2020 / Horisont 2020 / H2020?
  Horizon 2020 är ett ramprogram inom EU, som också är världens största satsning på forskning och innovation. Programmet har en budget på runt 80 miljarder euro. EU gör sjuårsbudgetar och historiskt sätt har budgeten alltid ökat samtidigt som regelverket och handläggningsförfarandet förenklats. Trots detta är Horizon 2020 ett ramverk som har fått en hel del kritik. Ofta för sin låga framgångsstatistik, det utdragna anmälningsförfaranden och avsaknad av återkoppling. Färsk statistik visar att cirka 14% av ansökningarna blir beviljade och mycket beror dessvärre på att väldigt många företag gör ett för dåligt förarbete och söker på felaktiga grunder.

  Vinnova har lanserat ett visualiseringsverktyg för Horisont 2020-deltagandet som utvecklats i samarbete med The Visualization Studio (VIC) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Visualiseringsverktyget syftar till att ge användaren en grafisk överblick över deltagandet i sektorsprogrammet. Man kan söka efter kategorierna projekt, land och organisation, om vilka man kan få statistisk information:

  16. Hur lång tid tar det att få beslut om tilldelning av offentlig finansiering?
  Det är bidragsmyndigheter som administrerar och beviljar företag offentlig finansiering. Myndigheterna jobbar alltid efter en förutbestämd tidslinje med deadlines för ansökningar och slutgiltiga besked. Efterlevnaden av tidsplaneringen varierar från utlysning till utlysning. Hur lång tid det kan ta från en inskickad ansökan till och med besked varierar alltså kraftigt. Därför bör du räkna med att en handläggningsprocess tar cirka 3 till 6 månader.

  17. Måste vi ha en partner i ett annat land för att ansöka om EU-bidrag?
  EU-bidragens kriterier beroende på bidragsprogram och förändras löpande. När svenska företag först fick möjligheten att söka EU-bidrag var det ett krav att detta gjordes i ett så kallat konsortium med 12 andra partnerföretag i andra länder. Detta är inte längre alltid ett krav.
  I EU-program där samarbete krävs måste partners medverka. I program där självständiga ansökningar godtas krävs ingen medverkan från partners.

  18. Kan vårt bolag verkligen vinna offentlig finansiering, vi är ju så få/många anställda?

  Ja,

  I olika situationer kan det vara användbart att klassificera företag och organisationer utifrån antalet anställda. I ansökningar om medel från bland annat EU och Vinnova används definitioner på “små och medelstora företag” (SMF, eller SME på engelska). Det finns offentlig finansiering även för företag som inte har kommit så långt.

  EU har en tydlig definition av små och medelstora företag.  Enligt den officiella EU-definitionen ska företag som klassas som små och medelstora företag vara oberoende. Med ett oberoende företag avses ett företag i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt inte innehar 25 procent eller mer av kapitalet eller rösträtten.

  Därtill ska Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller
  så ska balansomslutningen inte överstiga 43 miljoner euro per år.

  Läs mer om Vinnovas definitioner för SMF: https://www.vinnova.se/globalassets/dokument/tabell-stodnivaer-statligt-stod.pdf

  Läs mer om EU´s definitioner för SME: https://www.eusmecentre.org.cn/sites/default/files/files/news/SME%20Definition.pdf

Undantag kan dock göras, fråga alltid din rådgivare inom offentlig finansiering vad som gäller för ditt företag.

FAQ – OFFENTLIG FINANSIERING